Skip to content

Met OEEOffice kunt u duidelijk maken of er goed gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van de productiemachines. U krijgt bijvoorbeeld inzicht in de daadwerkelijke productiecapaciteit die afgezet kan worden tegen de capaciteit die in theorie gehaald zou kunnen worden. Met OEEOffice is het mogelijk om te meten waarom en hoe u aan de productieaantallen komt, en waarop u kunt bijsturen om de effectiviteit te vergroten.

Om de efficiency van een organisatie, productielijn en/of installatie te bepalen zal vastgelegd moeten worden welke maximale snelheden/hoeveelheden haalbaar zijn binnen een bepaalde periode. Door deze maximale gegevens af te zetten tegen de gerealiseerde gegevens is de efficiency te bepalen. Hierbij speelt de verhouding goed/afgekeurd product een rol zodat registratie van de goedgekeurde en afgekeurde ( en her te bewerken) hoeveelheden wenselijk is.

De volgende werkwijzen zijn mogelijk:

  1. Volledig handmatig: alle gegevens worden handmatig ingevoerd.
  2. Semiautomatisch: via touchscreen knoppen kunnen start/stop activiteiten geregistreerd worden met reden van de stop.
  3. Volautomatisch: via PLC’s kan data worden aangeleverd inzake start/stop activiteiten, eventueel aangevuld met reden van stop.
Handmatig bijhouden van activiteiten in OEEOffice

Inrichting

Er dient een bepaalde hoeveelheid basisinformatie ingevuld te worden. Per installatie/product combinatie dienen de diverse normgegevens te worden vastgelegd. Bij wijzigingen in deze normgegevens, o.a. door verbeteringen bewerkstelligd, moeten deze gegevens eenvoudig en massaal gewijzigd kunnen worden. Ook het vastleggen van de NPC (name plate capacity) gegevens per lijn en het afzetten van de gerealiseerde gegevens tegen deze NPC-gegevens geeft inzicht in efficiency.

Proces

Het proces is als volgt. Gedurende productie wordt, voor een bepaalde periode, continue gemeten wanneer er wel en wanneer er niet wordt geproduceerd, waarom er niet geproduceerd wordt en hoeveel goed en afgekeurd product er wordt geproduceerd. Door deze gegevens te vermenigvuldigen kan een OEE% worden berekend. De werknemers kunnen op elk moment nader specificeren waarom en wanneer (ver)storing in het productieproces heeft plaatsgevonden. Verstoringen kunnen ook op een later tijdstip gespecificeerd worden. Zo ontstaat er een minutieus logboek waarin alle activiteiten van een meting vermeld staan.

Rapportages

Door de huidige toestand en de historische gegevens te rapporteren en analyseren kunnen er tijdig verbeteringen worden doorgevoerd.

Rapportage mogelijkheden in OEEOffice

Tevens kan in een centrale ruimte, bijvoorbeeld de kantine, bepaalde informatie zichtbaar worden gemaakt zodat het inzicht en de motivatie van de medewerkers vergroot wordt.

Storingen

De storingsmeldingen in OEEOffice kunnen automatisch worden doorgesluisd naar TDOffice. Dubbele invoer van gegevens wordt hierdoor voorkomen.

OEEOffice is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Andere talen zijn mogelijk op aanvraag.

Back To Top